Vår miljö- & kvalitetspolicy

Vi arbetar enligt miljöcertifikatet ISO 14001

Företaget ska verka för ett långsiktigt och uthålligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med minsta möjliga skadliga påverkan på människa och miljö och med kunden i centrum.

Vår miljöpolicy uppnås genom att

  • Varje betydande aspekt skall utgöra grunden för ständiga förbättringar.
  • Vi skall genom ständiga förbättringar minimera miljöpåverkan från vår verksamhet.
  • Alla medarbetare skall vara engagerade och ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra sitt arbete på ett miljöriktigt sätt. Vi följer dom krav i miljölagstiftningen som vi berörs av.
  • Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer, där så är möjligt.
  • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Vi skall källsortera så mycket som möjligt av vårt avfall.
  • Vi skall anlita av myndighet godkända företag för deponering av miljöfarligt avfall, men verka för återanvändning och återvinning av uttjänta produkter.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem.
  • Denna policy skall omvärderas i samband med att ny miljöutredning görs enligt våra rutinbeskrivningar.

Vi arbetar enligt kvalitetscertifikatet ISO 9001

Kvalitetssystemet som är uppbyggt enligt SS-ISO 9001, skall användas för att styra de processer som påverkar levererade produkters eller tjänsters kvalitet, samt att utveckla och säkerställa samarbetet mellan företag och kund.

Vi har även en svetsteknisk handbok enligt SS-EN 729-2, som skall säkra kvaliteten på våra svetsrelaterade arbeten. Det används för att säkerställa att våra tillverkade produkter håller hög kvalitet genom ökad repeterbarhet av våra tillverkade processer med hjälp av skriftliga arbetsbeskrivningar och WPSer.

 I enlighet med detta kvalitetssystem har vi godkända företagsprocedurprover enligt SS-EN 288-3, våra svetsare har svetsarcertifikat enligt SS-EN 287-1 och vi har även svetsansvarig, certifierad enligt SS-EN 719.

Företaget har en strävan att fortlöpande återföra erfarenheter som påverkar kvaliteten på företagets tjänster. Den egna personalen skall uppmuntras att tillägna sig ett medvetet kvalitetstänkande genom intern information och utbildning.

Företagets mål i fråga om kvalitet skall uppfyllas oavsett om arbete utförs av egen personal eller av engagerade underleverantörer.

Vid utförande av tjänster hos kund, där denne själv står för arbetsledaransvar, lokaler samt maskiner och verktyg, följer vi kundens egna krav på kvalitet. I annat fall följs vårt eget kvalitetssystem, med hänsyn till kundens.